პროგრამები

სტარტაპ საქართველო

სტარტაპ საქართველო

  Tbilisi

პროგრამა „სტარტაპ საქართველო” პროგრამა ,,სტარტაპ საქართველო“ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ინიციატივით შეიქმნა ეკონომიკური რეფორმის ფარგლებში, რომელიც თავის მხრივ, მთავრობის 4 პუნქტიანი გეგმის ერთ-ერთ კომპონენტს წარმოადგენს. პროგრამა ერთობლივად შემუშავდა საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს და საპარტნიორო ფონდის მიერ, რომელიც დამტკიცდა მთავრობის 2016 წლის 11 მაისის №206 დადგენილებით.

სტარტაპ საქართველო

პროგრამის მიზანია ხელი შეუწყოს საქართველოში ინოვაციურ იდეებზე დაფუძნებული ბიზნესის განვითარებას და საერთაშორისო ბაზარზე გასვლას.

პროგრამა შედგება ორი კომპონენტისგან: ინოვაციური კომპონენტის და მაღალტექნოლოგიური კომპონენტისგან. სააგენტო ახორციელებს მაღალტექნოლოგიურ კომპონენტს და აფინანსებს პროექტებს შემდეგი მიმართულებებით: ავიაკოსმოსური წარმოება, ავტომობილები, ხელოვნური ინტელექტი, ბიოტექნოლოგიები, ბიოინფორმატიკა, კომპიუტერული ინჟინერია, კომპიუტერული მეცნიერება, ინფორმაციული ტექნოლოგიები, ნანოტექნოლოგიები, ბირთვული ფიზიკა, ელექტრომაგნიტური გამოსხივება, რობოტიკა, ნახევარგამტარები.

პროგრამის მახასიათებლები

  • პროექტს აფასებენ წამყვანი საერთაშორისო ექსპერტები Silicon Valley-დან;
  • საინვესტიციო დაფინანსება 100,000 ლარამდე;
  • არ მოითხოვება განმცხადებლის თანხობრივი თანამონაწილეობა;
  • განმცხადებლის წილობრივი მონაწილეობა 95%;
  • წარმატებული პროექტების წარდგენა საერთაშორისო ინვესტორებისთვის დამატებითი ინვესტიციების მოსაპოვებლად სილიკონ ველიში;
  • სააგენტო ერთობლივ საწარმოში 5%-იანი წილის პარტნიორად რჩება არაუმეტეს 7 წლის ვადით და არ ერევა სტარტაპის მმართველობაში;
  • მენტორინგის და ქოუჩინგის უზრუნველყოფა;

სტარტაპ საქართველო პროგრამის მაღალტექნოლოგიური კომპონენტის ფარგლებში მიღებული 149 განაცხადიდან, კონკურსის წესით, შეირჩა და დაფინანსდა 100 000 ლარის ოდენობით 20 სტარტაპი. „სტარტაპ საქართველო“-ს პროექტზე სულ 726 განაცხადი შემოვიდა, აქედან, 149 მაღალტექნოლოგიურ კომპონენტზე.

სტარტაპ საქართველო

Book program