ჩვენი გუნდი

აკაკი სურმავა
სამრეწველო ინოვაციების ლაბორატორიების სპეციალისტი