საიტი მუშაობს ტესტირების რეჟიმში
საჯარო დოკუმენტაცია
 • 2017-2020 წლების სტრატეგიის 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის 2019 წლის ანგარიშიჩამოტვირთვა
 • შრომის ანაზღაურებაჩამოტვირთვა
 • რეკლამის ხარჯიჩამოტვირთვა
 • მივლინებებიჩამოტვირთვა
 • ბიუჯეტის ცვლილების მუხლები 3ჩამოტვირთვა
 • ბიუჯეტის ცვლილების მუხლები 2ჩამოტვირთვა
 • ბიუჯეტის ცვლილების მუხლები 1ჩამოტვირთვა
 • 2020-I კვარტ.შესრულება საკუთარიჩამოტვირთვა
 • 2020-I კვარტ.შესრულება მსოფლიო ბანკის კრედიტიჩამოტვირთვა
 • 2020-I კვარტ.შესრულება ბიუჯეტიჩამოტვირთვა
 • საკადრო უზრუნველყოფა I კვარტალი 2020ჩამოტვირთვა
 • 2017-2020 სამოქმედო გეგმის 2019 წლის ანგარიში, ენპარდ 3ჩამოტვირთვა
 • შრომის ანაზღაურებაჩამოტვირთვა
 • რეკლამის ხარჯიჩამოტვირთვა
 • მივლინებებიჩამოტვირთვა
 • 2019-წლიური შესრულება საკუთარიჩამოტვირთვა
 • 2019-წლიური შესრულება მსოფლიო ბანკის კრედიტიჩამოტვირთვა
 • 2019-წლიური შესრულება ბიუჯეტიჩამოტვირთვა
 • საკადრო უზრუნველყოფა IV კვარტალიჩამოტვირთვა
 • ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების მართვის გეგმა_ქვევრის კვლევის კომპანიაჩამოტვირთვა
 • შრომის ანაზღაურებაჩამოტვირთვა
 • რეკლამის ხარჯიჩამოტვირთვა
 • მივლინებებიჩამოტვირთვა
 • 2019-III კვარტ.შესრულება საკუთარიჩამოტვირთვა
 • 2019-III კვარტ.შესრულება მსოფლიო ბანკის კრედიტიჩამოტვირთვა
 • 2019-III კვარტ.შესრულება ბიუჯეტიჩამოტვირთვა
 • საკადრო უზრუნველყოფა III კვარტალი (2019)ჩამოტვირთვა
 • 2018 წლის სოფლის განვითარების სამოქმედო გეგმის წლიური ანგარიშიჩამოტვირთვა
 • შრომის ანაზღაურებაჩამოტვირთვა
 • რეკლამის ხარჯიჩამოტვირთვა
 • 2019-II კვარტ.შესრულებული საკუთარიჩამოტვირთვა
 • 2019-II კვარტ.შესრულებული მსოფლიო ბანკის კრედიტიჩამოტვირთვა
 • 2019-II კვარტ.შესრულებული ბიუჯეტიჩამოტვირთვა
 • უზრუნველყოფა II კვარტალიჩამოტვირთვა
 • IBRD შესწორებული 112 სოფლის განვითარებაჩამოტვირთვა
 • საკადრო უზრუნველყოფა I კვარტალიჩამოტვირთვა
 • მივლინებებიჩამოტვირთვა
 • ბიუჯეტის ცვლილება III კვარტ.ჩამოტვირთვა
 • რეკლამის ხარჯიჩამოტვირთვა
 • 2018-III კვარტ. შესრულება საკუთარიჩამოტვირთვა
 • 2018-III კვარტ. შესრულება მსოფლიო ბანკის კრედიტიჩამოტვირთვა
 • 2018-IIIკვარტალის შესრულებული ბიუჯეტიჩამოტვირთვა
 • შრომის ანაზღაურებაჩამოტვირთვა
 • საკუთარი ბიუჯეტის ცვლილება II კვარტალიჩამოტვირთვა
 • საკადრო უზრუნველყოფა II კვარტალიჩამოტვირთვა
 • რეკლამის ხარჯიჩამოტვირთვა
 • მივლინებებიჩამოტვირთვა
 • 2018-II კვარტ.შესრულება საკუთარიჩამოტვირთვა
 • 2018-II კვარტ.შესრულება მსოფლიო ბანკის კრედიტიჩამოტვირთვა
 • 2018-II კვარტ.შესრულება ბიუჯეტიჩამოტვირთვა
 • საკადრო უზრუნველყოფაჩამოტვირთვა
 • საქართველოს კანონი ინოვაციების შესახებჩამოტვირთვა
 • საქართველოს კანონი გრანტების შესახებჩამოტვირთვა
 • საქართველოს მთავრობის დადგენილება საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს მიერ ტექნოლოგიურ პარკში გაწეული მომსახურების სახეებისა და საფასურის დამტკიცების შესახებჩამოტვირთვა
 • საქართველოს მთავრობის დადგენილება სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებულ გამოგონებაზე ან/და სასარგებლო მოდელზე მიღებული პატენტიდან გამომდინარე უფლების მიმართ საჯარო ინტერესის დაცვაზე უფლებამოსილი სამთავრობო კომისიის შექმნისა და მისი საქმიანობის წესის დამტკიცების შჩამოტვირთვა
 • საქართველოს მთავრობის დადგენილება კვლევებისა და ინოვაციების საბჭოს შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებჩამოტვირთვა
 • საქართველოს მთავრობის დადგენილება დამწყები საწარმოების (სტარტაპების) ხელშეწყობის პროგრამის დამტკიცების შესახებჩამოტვირთვა
 • საქართველოს მთავრობის დადგენილება ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს მიერ დაფინანსებული ინოვაციური პროექტის განხორციელების შედეგად ინტელექტუალური საკუთრების უფლების კომერციალიზაციიდან გამომგონებლის გარანტირებული წილის დადგენისა და გაცემის წესის, ასევეჩამოტვირთვა
 • საქართველოს მთავრობის განკარგულება ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს გრანტის გამცემად განსაზღვრის შესახებჩამოტვირთვა
 • „სსიპ - საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს მიერ 5000 ლარის ფარგლებში გრანტის გაცემის წესი“ჩამოტვირთვა
 • ბრძანება დამწყები საწარმოების (სტარტაპების) ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში სსიპ - საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს მიერ პროექტების დაფინანსების წესის დამტკიცების შესახებჩამოტვირთვა
 • ბრძანება საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს დებულების დამტკიცების შესახებჩამოტვირთვა
 • ბრძანება 5000 ლარამდე გრანტის გაცემის შესახებჩამოტვირთვა