შეტყობინება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ

პროექტის დასახელება: საქართველოს ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემის (GENIE) პროექტი

პროექტის განმახორციელებელი: საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო

ქვეყანა: საქართველო

პროექტის ნომერი: P152441

ხელშეკრულების ნომერი: GE-GITA-101061-CS-LCS

გამარჯვებული მონაწილე:

შპს ბიდიო

ხელშეკრულების ხელმოწერის თარიღი:

3 მაისი, 2019

 შერჩევის მეთოდი:

შერჩევა უმცირესი ფინანსური წინადადების საფუძველზე

ხელშეკრულების ღირებულება:

41,300.00 აშშ დოლარი (გადასახადების ჩათვლით)

ხელშეკრულების ხანგრძლივობა:

15 თვე

ხელშეკრულების ფარგლებში გასაწევი მომსახურება:        

საქართველოს ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემის პროექტის აუდიტი ფისკალური წლების 2018 (1 იანვარი, 2018 - 31 დეკემბერი, 2018) და 2019 (1 იანვარი - 31 დეკემბერი, 2019)